top of page

Register Member 

How to Register

การสมัครสมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง กับการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
2. สมาชิกวารสาร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่สนใจวารสารด้านการบรรจุภัณฑ์ของสมาคม
 

สิทธิพิเศษของสมาชิก

1. ได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านวิชาการบรรจุภัณฑ์
2. เข้ารับอบรมและรับทุนไปศึกษา หรือดูงานต่างประเทศ
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมออกงานแสดงสินค้าหรือรับบริการอื่นๆ จากทางสมาคมฯ โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ
4. เสนอข้อคิดเห็นในการรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับมาตรฐานรายการ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
5. รับข่าวสารด้านบรรจุภัณฑ์จากในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผ่านทางสมาคมฯ
6. สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการการบริหารของทางสมาคมฯ

 

ค่าธรรมเนียม

1. สมาชิกสามัญนิติบุคคล (ค่าสมัครสมาชิก 2,500 บาท/ปี)
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุงรายปีๆละ 2,000 บาท
2. สมาชิกวารสาร (ค่าสมัครสมาชิก 600 บาท/ปี)
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้า 100 บาท
ค่าบำรุงรายปีๆละ 500 บาท

 

วิธีการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

1. ยื่นความจำนงขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกโดยกรอกใบสมัครและส่งมาที่สมาคม
2. คณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก
3. ชำระค่าธรรมเนียม โดย
- ฝากเงินเข้าบัญชี “สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 010-2-58719-7 และ ส่งใบฝากเงินและรายละเอียดของท่านมายังสมาคมฯ ทางโทรสารเพื่อเป็นเอกสาร ยืนยันการชำระเงิน
- เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย”
4. เมื่อสมาคมฯได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จะทำการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ท่านทันที

 

การสมัครสมาชิก 2 ประเภท

• สมาชิกวารสาร [ดาว์นโหลดใบสมัครสมาชิกวารสาร ]
• สมาชิกสามัญนิติบุคคล [ดาว์นโหลดใบสมัครสมาชิกสามัญ ]

• รายละเอียดการสมัครสมาชิก [ ดาว์นโหลดรายละเอียด ]

 

bottom of page