ABOUT TPA

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรรจุหีบห่อ นำโดยนายบุญมา พึ่งทอง  นายสุจินต์ เหล่าแสงงาม  และนายศิริ มัธยมจันทรได้ดำเนินการนำระเบียบข้อบังคับ ยื่นเสนอในฐานะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจ.พระนครและจ.ธนบุรี เพื่อขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ในที่สุดจึงได้รับอนุญาตการจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ชื่อ“สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย”วันออกใบอนุญาต วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ทั้งนี้ ต่อมาสมาคมได้เปลี่ยนชื่อ จาก “สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย” เป็น “สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย” โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530

     เพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งประสานประโยชน์ที่ควรได้รับจากสร้างเครือข่ายทั้งในไทย องค์กรในภูมิภาคเอเชียและโลกสมาคมได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate member) ของสหพันธ์การบรรจุหีบห่อแห่งเอเชีย โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริอุตสาหกรรมและในที่สุดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของสหพันธ์ฯอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2533(ค.ศ.1990)และต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในการบริหารของสหพันธ์การบรรจุหีบห่อแห่งเอเชีย

     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จวบจนปัจจุบัน สมาคมได้ก่อตั้งมามากกว่า 42 ปี ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกในการสนับสนุนให้สมาคมได้แสดงหน้าที่และบทบาทอันมีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมการบรรจุผลิตภัณฑ์ของไทยโดยรวม การร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยนับได้ว่ามีความหมายสำคัญยิ่งต่อการเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานอันก่อประโยชน์ของสมาคมฯสามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นโยบายการบริหารสมาคม

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ์ 
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจเพื่อ ให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรจุภัณฑ์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์ 
5. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ 
6. ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก 
7. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐานตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
8. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ 
9. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอ แก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

กิจกรรมของสมาคม

1. จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำปรึกษา บรรยายและสัมมนาทางวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดย จัดพิมพ์ข่าวสารบรรจุภัณฑ์ไทย และPackaging Directory Thailand และจัดตั้งเว็บไซต์ thaipackaging.com
3. ร่วมประชุมและเป็นกรรมการร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
4. จัดงานแสดงสินค้า อาทิเช่น Thai Pack, Thai Pack Print, Asia Pack Asia Print เป็นต้น และร่วมแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์
5. ร่วมเป็นกรรมการในการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 
6. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Star) เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประกวด Asia Star และ World Star ต่อไป
7. ติดต่อและร่วมประชุมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ 
8. ส่งสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม และจัดดูงานในต่างประเทศ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มาจากสมาชิกสามัญจำนวน 14 คน โดยได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีจำนวน 9 คน และแต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจำนวน 5 คน คณะกรรมการบริหารของสมาคมอยู่ในตำแหน่งได้วาระละ 2 ปี

• คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน มีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2561-2563

 

รายชื่อกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ
นายกสมาคมฯ
คุณอโศก อุปัทยา
อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก
คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์อุปนายกจัดหารายได้
คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
อุปนายกวิชาการ
คุณเอกรินทร์ จิระกรานนท์อุปนายกพัฒนาองค์กร
คุณภาวิมาส กมลสุวรรณอุปนายกบริหาร
คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต
เลขาธิการ
คุณภัทรา คุณวัฒน์
รองเลขาธิการ
คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์เหรัญญิก
คุณประเสริฐ หล่อยืนยงประชาสัมพันธ์
คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์
นายทะเบียน
คุณอุมา อัจจิมารังษี
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมในประเทศ
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพกรรมการ ฝ่ายอุตสาหกรรมพลาสติก
คุณวีระยุทธ อมรเธียร
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
คุณนิธิ เนาวประทีป
กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

© 2018 The Thai Packaging Association