top of page

เม็ดพลาสติกชีวภาพ ต้นแบบM-BIOผ่านการรับรองจากสถาบัน OWs พัฒนาจากพืช ย่อยสลายได้ 100%

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (Multibax Public Co., Ltd.) พร้อมเปิดตัวเม็ดพลาสติกชีวภาพ ต้นแบบ M-BIO ซึ่งเป็นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพ อันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีเทียบเท่ากับพลาสติกที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน และนับเป็นความสำเร็จรายแรกของบริษัทของคนไทย โดยมีจุดเด่นตรงที่เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ 100% มีส่วนผสมจากพืช และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems) ประเทศเบลเยียม ในด้านการย่อยสลายในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลที่ได้ในระยะ 8 สัปดาห์แรกนั้นเป็น ดังต่อไปนี้

ความสำเร็จของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เริ่มต้นจากการรวมตัวของทีมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสถาบันการศึกษาของไทย และบริษัท มัลติแบกซ์จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่วงการพลาสติกชีวภาพอย่างเต็มตัวโดยเริ่มโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ 100% ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการลงทุนเครื่องจักร และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาไปไม่ต่ำกว่า 50

ล้านบาท ทดลองทดสอบและพัฒนาสูตรโดยมุ่งเน้นสรรหาวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ ดังเช่น “แป้งมันสำปะหลัง” ตราบจนถึงพ.ศ. 2553 บริษัทฯ ก็ประสบความสำเร็จ สามารถผลิตเม็ดและถุงพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพเทียบเท่าถุงพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม จากนั้นจึงเริ่มเตรียมรายละเอียดและขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันสำคัญในต่างประเทศ โดยส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เข้ารับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล สถาบัน OWS (Organic Waste Systems) ใน

ประเทศเบลเยียม ตามมาตรฐานการย่อยสลาย EN 13432 เพื่อให้ได้ผลทดสอบที่จะนำไปขอมาตรฐานการรับรองการย่อยสลายทางชีวภาพต่อไป ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้ อันได้แก่ DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี และ Vincotte ประเทศเบลเยียม

เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์นำไปแสดงมาตรฐานได้ทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในการผลิต

พลาสติกย่อยสลาย

เม็ดพลาสติก M-BIO ที่คิดค้นและผลิตได้ในครั้งนี้ นับเป็นความแตกต่างและข้อได้เปรียบจากผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายอื่นๆ ตรงที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบจากการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ซึ่งจะทำให้ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคตอีกด้วย สำหรับสูตรที่คิดขึ้นมีหลายสูตรการผลิตด้วยกัน ทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความทุ่มเท ความรู้ ความเข้าใจ บุคลากรเฉพาะทาง การลงทุน เวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอย่างมาก

สิ่งที่ลงทุนและเริ่มการผลิตไปแล้วเมื่อนำไปใช้งานก็จะทำให้ขยะพลาสติกไม่ล้นเมือง หรืออาจนำเม็ดพลาสติก M-BIO ไปพัฒนาเป็นของเด็กเล่นหรือถุงใส่อาหาร หรือภาชนะอื่นๆ ซึ่งใช้แทนพลาสติกจากปิโตรเลียมได้หลากหลาย และจะทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยโดดเด่นขึ้นมาทีเดียว อย่างไรก็ตาม การนำเม็ดพลาสติก M-BIO ไปขึ้นรูปต้องอาศัยโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสำหรับบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) นั้นอยู่ในฐานะผู้ผลิตต้นน้ำหรือเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้เท่านั้น ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนใดสนใจจะเข้ามาร่วมพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน บริษัท มัลติ-แบกซ์ จำกัด (มหาชน) ก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่

หากมองในแวดวงวิทยาศาสตร์และแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยขณะนี้ ทุกฝ่ายซึ่งได้แก่ภาครัฐและเอกชนนั้นกำลังพุ่งเป้ามาที่พลาสติกชีวภาพ ซึ่งไทยมีศักยภาพทำได้ และต่อไปคงเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่จะให้การ

สนับสนุนทั้งเรื่องกฎหมาย และช่องทางการนำเม็ดพลาสติกชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถเข้าสู่

ตลาดคาร์บอนเครดิตได้เป็นอย่างดี

กิจการของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)ถือได้ว่ามีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านราคา ความสามารถใน

การผลิต รวมทั้งการจัดการทรัพยากรในบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ องค์ความรู้ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นคว้าวิจัยพลาสติกชีวภาพ(Biopolymer) เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม สร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการใช้สินค้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวต่อไป

Article

ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

219 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page