top of page

Register Member 

How to Register

การสมัครสมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง กับการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
2. สมาชิกวารสาร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่สนใจวารสารด้านการบรรจุภัณฑ์ของสมาคม

 

สิทธิพิเศษของสมาชิก

1. ได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านวิชาการบรรจุภัณฑ์
2. เข้ารับอบรมและรับทุนไปศึกษา หรือดูงานต่างประเทศ
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมออกงานแสดงสินค้าหรือรับบริการอื่นๆ จากทางสมาคมฯ โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ
4. เสนอข้อคิดเห็นในการรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับมาตรฐานรายการ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
5. รับข่าวสารด้านบรรจุภัณฑ์จากในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผ่านทางสมาคมฯ
6. สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการการบริหารของทางสมาคมฯ

 

ค่าธรรมเนียม

1. สมาชิกสามัญนิติบุคคล (ค่าสมัครสมาชิก 2,500 บาท/ปี)
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุงรายปีๆละ 2,000 บาท
2. สมาชิกวารสาร (ค่าสมัครสมาชิก 600 บาท/ปี)
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้า 100 บาท
ค่าบำรุงรายปีๆละ 500 บาท

ดาว์นโหลดใบสมัครสมาชิก 

บสมัครสมาชิกวารสาร 
ใบสมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล

 

วิธีการสมัครสมาชิกและชำระเงิน

1. ยื่นความจำนงขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกโดยกรอกใบสมัครสมาชิก พร้อมเอกสารประกอบการการสมัครฯ

ส่งมาที่อีเมล adminthaipack@gmail.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตรวจสอบก่อนชำระค่าสมาชิก
2. ชำระค่าสมัครฯ
3. เมื่อสมาคมฯได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จะทำการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งมา
4. คณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก

[ ดาว์นโหลดรายละเอียด ]

 

bottom of page