โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Updated: Aug 27, 2018โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ Happy Workplace ทั้งในและนอกสถานที่ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเชิงลึกและร่วมออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆให้กับหลากหลายองค์กร หลากหลายประเภทธุรกิจ มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตลอดจนองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทางโครงการฯ ได้ออกแบบกระบวนการสร้างความสุขในองค์กรผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ90 views0 comments

© 2018 The Thai Packaging Association

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok