top of page

โครงการอบรม สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360 ด้านบรรจุภัณฑ์

Updated: Aug 27, 2018สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม "สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360" ด้านบรรจุภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน57 views0 comments
bottom of page