top of page

งาน “สัมมนาสำหรับผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับกติกาใหม่สู่เป้าหมาย Net-Zero”


เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย จัดงาน “สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับกติกาใหม่สู่เป้าหมาย Net-Zero” โดย คุณประเสริฐ หล่อยืนยง นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง The Chamber 1 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท


งานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีแนวทางบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของตนเอง ในเรื่องการลดการใช้พลังงาน การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ หรือจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี รักษาการ ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณวิวัฒน์ โฆษิตสกุล ที่ปรึกษาด้านคาร์บอน มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเจษฎา ฟ้าเลิศ ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด และ ดร.สนธยา กริชนวรักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรม

23 views0 comments
bottom of page