TPA Activities


โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ “สร้างเสริม เติมสุข ยุค 4.0” “Change for the Better”

วันที่โพสต์ [ 09/01/2017 ]เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สมาคมการรบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้กำหนดจัด โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  “สร้างเสริม เติมสุข ยุค 4.0”  “Change for the Better” เพื่อสร้างความสุขในการทำงานขององค์กร ซึ่งในงานมีผู้สนใจ และเข้าร่วมจำนวนมาก โดยกิจกรรมในงาน นำเสนอการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างสุข โดยแขกรับเชิญที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสวาซิตร้า จากภายในสู่ภายนอก กิจกรรมเล่าสู่กันฟังองค์กรแห่งความสุข อาทิ บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ริริ การ์เมนส์ จำกัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางประกง และในชวงบ่าย พบกับ Workshop "You can make CHANGE" และ กิจกรรมชวนคิด Happy 8 ตามแนวทาง สสส. โดย อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล